006
chi tiết chuyên ngành
Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị
Thông tin chi tiết chuyên ngành

THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học, học viên có khả năng:

- Về kiến thức:

+Nắm vững, sâu hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về Kinh tế chính trị, quản lý kinh tế và kinh tế học hiện đại ( đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay).

- Về kỹ năng:

            + Kỹ năng phân tích, dự báo và đề xuất những quan điểm, phương hướng và giải pháp liên quan đến vấn đề hoạch định chính sách kinh tế và quản lý kinh tế- xã hội ở các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp.

            + Kỹ năng vận dụng các lý thuyết kinh tế và các mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế  vào công tác lãnh đạo, quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Về phẩm chất:

+ Yêu nghề và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

+ Tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

 

2. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường Chính trị, trường đại học và Học viện trong cả nước.

 - Công tác tạithuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng nghiên cứu, hoạch định chính sách về kinh tế và quản lý kinh tế thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành.

 

3. Đối tượng tuyển sinh

3.1. Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế chính trị;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Kinh tế nhưng không có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế chính trị hoặc ngành gần với ngành Kinh tế, có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 5 học phần (15 tín chỉ);

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy ngành Kinh tế nhưng không có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế chính trị hoặc ngành gần với ngành Kinh tế, có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 7 học phần (21 tín chỉ);

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác, có bằng lý luận chính trị cao cấp và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 09 học phần (27 tín chỉ).

 

3.2 Điều kiện thâm niên công tác

- Những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay;

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại khá hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức thì phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng kí dự thi.

 

Đăng Kí Khoá Học Vui Lòng Liên H:

0286.286.3467

Hoặc fanpage: fb.com/TuyenSinhDaoTaoHCM

Chuyên ngành khác
hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Phối Hợp Đào Tạo 0286.286.3467
Tư Vấn Liên Kết Tuyển Sinh 093.268.1346
video
Tổng lượt: 0049236
Đang truy cập: 103