chi tiết chuyên ngành
Trung Cấp Chính Trị Học
Thông tin chi tiết chuyên ngành

TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

I.MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và một số đối tượng khác những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Về kỹ năng:

Trang bị cho học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Về thái độ:

Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng đào tạo

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng, ban cấp huyện và tương đương.

- Trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.

2. Tiêu chuẩn của đối tượng đào tạo

- Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

- Có đủ sức khoẻ để học tập.

- Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cử đi học.

 

 

Đăng Kí Khoá Học Vui Lòng Liên H:

0286.286.3467

Hoặc fanpage: fb.com/TuyenSinhDaoTaoHCM

Chuyên ngành khác
hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Phối Hợp Đào Tạo 0824.959.899
Tư Vấn Liên Kết Tuyển Sinh 0888.020.211
video
Tổng lượt: 0059923
Đang truy cập: 102